ไม่มีชื่อ


กีฬายุวชนลุ่มลำชีเกมส์ ครั้งที่ 11

โพสต์9 ก.ค. 2558 05:52โดยพุทธชาติ คะสกุล

โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาล ทั้ง  10 โรงเรียน มีการจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  แข่งขันทั้งประเภทกรีฑา  และประเภทกีฬา โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ยุวชนลุ่มลำชีเกมส์ครั้งที่ 11  ประจำปีการศึกษา 2557  จากเทศบาลตำบลลุ่มลำชี  จำนวนเงิน  120,000 บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)  ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์  2558  จำนวน  5  วัน  ซึ่งโรงเรียนบ้านวังปลาฝาได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬา ยุวชนลุ่มลำชีเกมส์ครั้งที่ 11  สำเร็จด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนบ้านวังปลาฝาซึ่งเป็นเจ้าภาพดำเนินการแข่งขัน ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน ทั้งเทศบาลตำบลลุ่มลำชี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาชนบ้านวังปลาฝา คณะครู และผู้บริหารทั้ง 10 โรงเรียนและในเขตอำเภอบ้านเขว้า ตลอดจนองค์กร หน่วยราชการต่างๆที่ให้การสนับสนุน กราบขอบพระคุณ   นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่สละเวลาให้เกียรติเปิดการแข่งขันในครั้งนี้  รายงานผลการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นข้อมูลในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป


โรงเรียนบ้านวังปลาฝา ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านนาแก สพป.สกลนครเขต 1 ที่ให้ความอนุเคราะห์ที่พักในการเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้้งที่ 64 ที่จ.สกลนคร

โพสต์13 ธ.ค. 2557 08:29โดยprasert pumpimai

โรงเรียนบ้านวังปลาฝาได้นำนักเรียน คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน และทีมงาน จำนวน  71  คน เข้าร่วมการแข่งขันวงโปงลาง และเดี่ยวโหวด ระดับชั้นป. 1 - 6 'งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา  2557 จังหวัดสกลนคร โดยได้เข้าพักที่โรงเรียนบ้านนาแก อ.เมือง จ.สกลนคร  ในวันที่ 9 - 10 ธันวาคม  2557 ได้รับการต้อนรับ อำนวยความสะดวกด้านที่่พัก เสื่อ หมอน ห้องน้ำ บริการน้ำดื่ม การรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดียิ่ง จากผู้บริหาร  คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาแก  ผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  อปพร. ซึ่งโรงเรียนบ้านวังปลาฝาต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอบคุณโรงเรียนบ้านนาแก


1-2 of 2