กีฬายุวชนลุ่มลำชีเกมส์ ครั้งที่ 11

โพสต์9 ก.ค. 2558 05:52โดยพุทธชาติ คะสกุล

โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลลุ่มลำชี  ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตเทศบาล ทั้ง  10 โรงเรียน มีการจัดการแข่งขันตั้งแต่ระดับอนุบาล  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษา  แข่งขันทั้งประเภทกรีฑา  และประเภทกีฬา โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการแข่งขันกีฬา ยุวชนลุ่มลำชีเกมส์ครั้งที่ 11  ประจำปีการศึกษา 2557  จากเทศบาลตำบลลุ่มลำชี  จำนวนเงิน  120,000 บาท  (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)  ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์  2558  จำนวน  5  วัน  ซึ่งโรงเรียนบ้านวังปลาฝาได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬา ยุวชนลุ่มลำชีเกมส์ครั้งที่ 11  สำเร็จด้วยความเรียบร้อย  โรงเรียนบ้านวังปลาฝาซึ่งเป็นเจ้าภาพดำเนินการแข่งขัน ขอขอบพระคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน ทั้งเทศบาลตำบลลุ่มลำชี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและประชาชนบ้านวังปลาฝา คณะครู และผู้บริหารทั้ง 10 โรงเรียนและในเขตอำเภอบ้านเขว้า ตลอดจนองค์กร หน่วยราชการต่างๆที่ให้การสนับสนุน กราบขอบพระคุณ   นายธนชน  มุทาพร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ที่สละเวลาให้เกียรติเปิดการแข่งขันในครั้งนี้  รายงานผลการจัดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งจะเป็นข้อมูลในการจัดการแข่งขันครั้งต่อไป


Comments