ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังปลาฝา หมู่ที่ 10 บ้านวังปลาฝา ตำบลลุ่มลำชี  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  36170   โทร.  044-870331  
มือถือ 095-601-7330   สังกัดสำนักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1