บุคลากรนางสาวนิตยา  กันชัย
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังปลาฝา
นางศิริรัตน์  ไชยหลาก

ครู  อันดับ  คศ.3

 
นายโซเวียต  หวะสุวรรณ
 
ครู  อันดับ คศ.2 
 

 


นางสาวพุทธชาติ  คะสกุล
 
ครู ธุรการ


 

 
นางสมเกียรติ  เชิญชัย
 
ครู  อันดับ  คศ.2
 
 

 


นายนิธิศ  ชัยประทุม

ครูอัตราจ้าง (ครูพี่เลี้ยง)
 
 
 

 

 


นางอนงค์  เชื้อเจริญ
 
ครู  อันดับ  คศ.3
 
 


นายสุธร  หมั่นบ้านต้อน
 
นักการภารโรง