วงโปงลางวังปลาฝาสะออน โรงเรียนบ้านวังปลาฝา  รางวัลเหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ 64 วันที่  10 ธันวาคม  2557  จ.สกลนคร

วิดีโอ YouTube
เดี่ยวพิณลายปู่ปะหลาน โดยเด็กชายอมรเทพ  หมั่นบ้านต้อน  วงโปงลางวังปลาฝาสะออน งานผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านวังปลาฝา  วันที่  30  ธันวาคม  2556

วิดีโอ YouTube

เดี่ยวพิณลายสุดสะแนน  โดยนายพิสิทธิ์  ทองมูล วงโปงลางวังปลาฝาสะออน  งานผ้าป่าเพื่อการศึกษา  โรงเรียนบ้านวังปลาฝา  วันที่ 30  ธันวาคม  2556

วิดีโอ YouTubeวงโปงลางวังปลาฝาสะออน  โรงเรียนบ้านวังปลาฝา  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันวงโปงลางนักเรียน  ระดับชั้น ป. 1 - 6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 63  ปีการศึกษา  2556  วันทีี 10 - 13  ธันวาคม  2556   ที่จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTubeวงโปงลางวังปลาฝาสะออน โรงเรียนบ้านวังปลาฝา รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวงโปงลางนักเรียนระดับชั้น ป. 1 - 6  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ครั้งที่  63 ปีการศึกษา 2556  วันที่ 5 -7 กันยายน 2556 ณ หอประชุม ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ

วิดีโอ YouTube


วงโปงลางวังปลาฝาสะออนโรงเรียนบ้านวังปลาฝา  การแข่งขันวงโปงลางนักเรียนระดับประถมศึกษา  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่  62  ปีการศึกษา  2555  ที่จังหวัดชัยภูมิ 


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube


กิจกรรมลอยกระทงโรงเรียนบ้านวังปลาฝา  ประจำปี  2555  วันที่  27  พฤศจิกายน  2555

วิดีโอ YouTube
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser