ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนบ้านวังปลาฝา  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 10  ตำบล ลุ่มลำชี  อำเภอ บ้านเขว้า   จังหวัด  ชัยภูมิ  รหัสไปรษณีย์  36170  โทรศัพท์  044-870-331 

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ  เขต 1 

      เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาลปีที่ 1  ถึงระดับ  ประถมศึกษาปีที่ 6              

      ปีการศึกษา  2560  มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด  52  คน        

      มีเนื้อที่ทั้งหมด  จำนวน  5  ไร่  -  งาน  88  ตารางวา                    

      มีเขตพื้นที่บริการ  1  หมู่บ้าน ได้แก่   บ้านวังปลาฝา    หมู่ที่  10


วิสัยทัศน์โรงเรีบน

    ภายในปี 2559  โรงเรียนบ้านวังปลาฝา จัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น


คำขวัญโรงเรียน

    *สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย  ใส่ใจคุณธรรม*


ปรัชญาโรงเรียน

*โยคา เว ชายเต ภูริ*  ปัญญาเกิดจากการปฏิบัติ


สีประจำโรงเรียน

ชมพู - ฟ้า

สีชมพู  หมายถึง  ความรอบรู้  และความอดทน

สีฟ้า  หมายถึง  ความฉลาด  ปัญญา  และความร่วมมือ


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

**รักความเป็นไทย**


เอกลักษณ์โรงเรียน

***กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลาง)***


 

Slideshow

กิจกรรมเด่นของโรงเรียน

                1.   กิจกรรมการจัดทำผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากผักตบชวา  เป็นการนำผักตบชวาวัชพืชมาถักสานเป็นสิ่งของเครื่องใช้  เช่น  หมวก  ตะกร้า  กระเป๋า  เข็มขัด  โมบาย  ของชำร่วย  จัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น  นางสุชีรา  ชีวะตานนท์Slideshow               2.   กิจกรรมดนตรีพื้นเมือง (วงโปงลางวังปลาฝาสะออน)  เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมดนตรีพื้นบ้านอิสานใ ห้ คงอยู่คู่คนไทยตลอดไป  สอนโดยวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาดนตรีพื้นบ้าน  นายสุธร  หมั่นบ้านต้อน  นายกำฟ้า  ขวัญสำราญ  ครูลิิิลลี่  ครูบรรจง  ชัยประทุม


Slideshow


 

              3.  กิจกรรมดนตรีดุริยางค์โรงเรียน  ใช้บรรเลงเพลงชาติ  และเพลงเดินแถวในกิจกรรมหน้าเสาธง  รวมทั้งการบริการดุริยางค์ในงานฌาปณกิจศพของชุมชนทั้งในอำเภอบ้านเขว้า  และต่างอำเภอ  สอนโดยวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น  นายสุธร  หมั่นบ้านต้อน


กิจกรรมดุริยางค์โรงเรียน


ประมวลภาพน้ำท่วมโรงเรียนบ้านวังปลาฝา ก.ย. - ต.ค. 2556

น้ำท่วม กันยายน - ตุลาคม 2556


ประมวลภาพน้ำท่วมใหญ่โรงเรียนบ้านวังปลาฝา  ก.ย. - ต.ค. 2554

น้ำท่วมใหญ่ กันยายน - ตุลาคม 2554